Introduce About

Our team

Lê Ngọc Đinh Quân

Co-Founder & PMO

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Founder & CEO

Nguyễn Hồng Thịnh

CFO

Nguyễn Xuân Lâm

Tech Lead

Nguyễn Hoài Thu

Marketing Manager

Phạm Quang Anh

Android Leader

Nguyễn Thị Dung

BA Leader

Đào Thúy Hồng

iOS Leader